બિટકોઈન ભાવ આગાહી

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: આજે, કાલે, મહિનો, વર્ષ માટે

rate-bitcoin.org

આજે બિટકોઇન ભાવ ⇒ 09.04.2020

ડોલરમાં બિટકોઇનની કિંમત હવે 1 સિક્કો માટે:

રૂપિયામાં બીટકોઇનની કિંમત હવે 1 સિક્કો માટે છે:

બિટકોઇન ભાવ દર 10 સેકંડમાં ઑનલાઇન અપડેટ કરવામાં આવે છે. બીટકોઇનની કિંમત બે ચલણમાં ઉપલબ્ધ છે: યુએસ ડોલરમાં અને રૂપિયામાં.


કરન્સી કન્વર્ટર

ચલણ કેલ્ક્યુલેટર તમને બિટકોનથી ડૉલર અથવા રૂપાંતરણ દર પર રૂપિયાના રૂપાંતરણની ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપે છે. વિવિધ દેશો આધારભૂત કરન્સી. ચલણ પસંદ કરો અને ઇચ્છિત રકમનો ઉલ્લેખ કરો - ગણતરી તરત જ કરવામાં આવશે. કેલ્ક્યુલેટરમાં બિટકોઇનની કિંમત દર દસ સેકંડમાં અપડેટ થાય છે.

આવતી કાલે, અઠવાડિયા અને મહિના માટે બિટકોઇનની કિંમત આગાહી:

  • કાલે માટે બિટકોઇન ભાવ આગાહી: 20.02.2020 ≈ 10252$ આવતી કાલે ડોલરમાં અપેક્ષિત બિટકોઇન ભાવ આગાહી સૂચવવામાં આવે છે.
  • એક સપ્તાહમાં બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 28.02.2020 ≈ 10714$ સંકેત આપ્યો છે કે બિટકોઈન માટે ડૉલરમાં એક અઠવાડિયામાં અપેક્ષિત ભાવ અનુમાન છે.
  • એક મહિનામાં બિટકોઇન ભાવ આગાહી: 20.03.2020 ≈ 11497$ ડોલરમાં એક મહિનામાં બિટકોઇનની અપેક્ષિત આગાહી કિંમત.

2020, 2021, 2022 માટે બિટૉકિન ભાવ આગાહી

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 03.2020 ≈ 11346$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 04.2020 ≈ 12205$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 05.2020 ≈ 14880$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 06.2020 ≈ 11870$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 07.2020 ≈ 14234$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 08.2020 ≈ 15237$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 09.2020 ≈ 17015$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 10.2020 ≈ 15421$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 11.2020 ≈ 14975$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 12.2020 ≈ 14054$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 01.2021 ≈ 16842$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 02.2021 ≈ 17729$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 03.2021 ≈ 15875$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 04.2021 ≈ 14248$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 05.2021 ≈ 18452$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 06.2021 ≈ 19327$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 07.2021 ≈ 20407$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 08.2021 ≈ 22329$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 09.2021 ≈ 19895$

બિટકોઈન ભાવ આગાહી: 10.2021 ≈ 20062$


ભવિષ્યના સમયગાળા માટે ડોલરમાં બીટકોઇનની અપેક્ષિત કિંમત સૂચવવામાં આવે છે, જે અગાઉના ગાળાના ડેટાના આધારે ગણિતના નમૂનાનો ઉપયોગ કરીને ગણાય છે.