ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: ഇന്ന്, നാളെ, മാസം, വർഷം

rate-bitcoin.org

ബിറ്റ്കോയിൻ വില ഇന്ന് ⇒ 09.04.2020

ഡോളറിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ വില, ഇപ്പോൾ 1 നാണയത്തിന്:

രൂപത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിനിലെ വില, ഇപ്പോൾ 1 നാണയത്തിന്:

ബിറ്റ്കോയിൻ വില ഓരോ 10 സെക്കന്റിലും ഓൺലൈനായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബിറ്റ്കോയിൻ വില രണ്ട് കറൻസികളിൽ ലഭ്യമാണ്: അമേരിക്കൻ ഡോളറിലും രൂപയിലും.


കറൻസി കൺവേർട്ടർ

കറൻസി കാൽക്കുലേറ്റർ ബിറ്റ്കോയിനിൽ നിന്ന് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ രൂപയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ പരിവർത്തന തുക കണക്കുകൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പിന്തുണയുള്ള കറൻസികൾ. ഒരു കറൻസി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആവശ്യമായ തുക വ്യക്തമാക്കുക - കണക്കുകൂട്ടൽ തൽക്ഷണം നടത്തും. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ബിറ്റ്കോയിനിലെ വില ഓരോ പത്തു സെക്കൻഡിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

നാളെ, ആഴ്ചയിലും മാസത്തേക്കുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം:

  • നാളെ ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 20.02.2020 ≈ 10252$ നാളെ ഡോളർ നിരക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ വില സൂചികയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
  • ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം ഒരു ആഴ്ചയിൽ: 28.02.2020 ≈ 10714$ ഒരു ആഴ്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
  • ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 20.03.2020 ≈ 11497$ ബിറ്റ്കോയിനിലെ ഒരു മാസത്തെ ഡോളർ നിരക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം 2020, 2021, 2022

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 03.2020 ≈ 11346$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 04.2020 ≈ 12205$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 05.2020 ≈ 14880$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 06.2020 ≈ 11870$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 07.2020 ≈ 14234$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 08.2020 ≈ 15237$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 09.2020 ≈ 17015$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 10.2020 ≈ 15421$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 11.2020 ≈ 14975$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 12.2020 ≈ 14054$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 01.2021 ≈ 16842$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 02.2021 ≈ 17729$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 03.2021 ≈ 15875$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 04.2021 ≈ 14248$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 05.2021 ≈ 18452$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 06.2021 ≈ 19327$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 07.2021 ≈ 20407$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 08.2021 ≈ 22329$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 09.2021 ≈ 19895$

ബിറ്റ്കോയിൻ വില പ്രവചനം: 10.2021 ≈ 20062$


ഭാവി കാലയളവിൽ ഡോളറുകളിൽ ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ പ്രതീക്ഷിത വില സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, മുമ്പത്തെ കാലയളവിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഗണിത മാതൃക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.